แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

ต่อครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์

 

คำนิยาม                ความพึงพอใจ คือ  เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลนั้นได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการ ได้รับความสำเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองต้องการ ซึ่งระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกันย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ต่างกันแล้วแต่บุคคล

ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ คือ  ผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นผู้ให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน

 

คำชี้แจง                 แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูสอน

วิชาคอมพิวเตอร์

โปรดทำเครื่องหมาย ü  ลงในช่อง  £  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

 

ตอนที่ ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ

£  ชาย                           £  หญิง

2. มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์

£  มาก                           £  ปานกลาง                      £  น้อย

 

ตอนที่ 2   ความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูสอนคอมพิวเตอร์
โปรดทำเครื่องหมาย ü ในช่องระดับค่าคะแนนความพึงพอใจของนักเรียน

ระดับความพึงพอใจ

5              หมายถึง                 มากที่สุด

4              หมายถึง                 มาก

3              หมายถึง                 ปานกลาง

2              หมายถึง                 น้อย

1              หมายถึง                 น้อยที่สุด

 

 

ประเด็นวัดความพอใจ

ความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

ความพึงพอใจต่อครูผู้สอน          
1.  ครูผู้สอนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย          
2.  ครูผู้สอนพูดจาไพเราะ ไม่หยาบคาย          
3.  ครูผู้สอนมีความเป็นกันเองกับนักเรียน          
4.  ครูผู้สอนเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี          
5.  ครูผู้สอนรับฟังปัญหาในการเรียนของนักเรียน          
6.  ครูผู้สอนยิ้มแย้มอยู่เสมอ          
7.  ครูผู้สอนเข้าสอนตรงเวลา          
8.  ครูผู้สอนเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน          
9.  ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นต่อการสอน          
10.  ครูผู้สอนให้ความสนใจในความแตกต่างของบุคคล          
11.  ครูผู้สอนรับฟังความต้องการของนักเรียน          
12.  ครูผู้สอนเป็นผู้มีเหตุมีผล          
ความพึงพอใจต่อการสอนของครู          
13.  การเตรียมการสอนของครู          
14.  เทคนิคการสอนของครู          
15.  เนื้อหาที่ครูนำมาสอน          
16.  กิจกรรมที่ครูจัดขึ้นระหว่างสอน          
17.  วัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการสอน          
18.  การมีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียน          
19.  วิธีการสอนที่หลากหลาย          
20.  เน้นกิจกรรมของนักเรียนเป็นหลัก          
21.  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น          
22.  การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูกับนักเรียน          
23.  การสอดแทรกเนื้อหาวิชาอื่น          
24.  ระยะเวลาในการสอน          

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: